โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 

  

ชื่อ : นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
อีเมล์ : taweesak@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
ตำแหน่ง : รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : anakkhasak@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์
ตำแหน่ง : รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : saisamorn@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติ ทองตันวรภัทร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระอธิการสุริยนต์ สุสสนีโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองกรศาสนา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศักดิ์ชัย พงศ์เพชร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระภิกษุวีระพงษ์ โคษา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางหทัยรัตน์ อินทะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมจันทร์ บัวเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิรัตน์ น้อยพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมาโนชญ์ มากนวล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสัญญลักษณ์ เวชกามา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโอภาส กุลัพบุรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสวิง เสมอ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเย็นจิต กุฏีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมเกียรติ จันทรสาขา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิลกร อินธิศร
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : ninlakorn@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุภาพิศ จันทรมณีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : supapit@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมาริษา เกิดปราชญ์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : marisa@khukhan.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org