โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นายระพีพัฒน์ สอนพูด
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวชญาทิพย์ กุณฑีทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางยุเบ็ญ ยศวิจิตร
ครู
Click ดูประวัติ
นายสุวัฒน์ เกิดปราชญ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
Click ดูประวัติ
นายบันลือ สิทธิศร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกัณยา สอนพูด
ครู
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ อสิพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางรักชนก สิงห์คำ
ครู
Click ดูประวัติ
นายนิติวัจน์ สุราวุธ
ครู
Click ดูประวัติ
นายอาณากร บุญศิลป์
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางวิลาสิณี คิ้วสุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ บุญสมยา
ครู
Click ดูประวัติ
นายสังเวียน ไสว
ครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายประพาฬพงษ์ คำศรี
ครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกพร จันตะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสาวิณี สตารัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นายนัฐกร เจริญศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเจษวราภรณ์ มโนรัตน์
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางวรัญช์ธิตา จันครา
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org