โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรำไพพรรณ เครือชัย
ครู
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ จันทร์ชิต
ครู
Click ดูประวัติ
นางวณัฐศิกานต์ ศรีทะบาล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสมจิตร์ รักพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางณิชพัชร์ รัตนพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญชลี ดวงใจ
ครู
Click ดูประวัติ
นางวิไลลักษณ์ พฤกษา
ครู
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์พิสา ถุงจันทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนพวรรณ โสริยาตร
ครู
Click ดูประวัติ
นายเอกวัชร ทองศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวลักขณา นิยมทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิษา แก้วเล็ก
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศิราภรณ์ แสนพงศ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมพร ทรงบรรพต
ครู
Click ดูประวัติ
นายถนัด มนทอง
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org