โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรีรัตน์ ประดับมุข
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสุภารัตน์ บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพลอยไพลิน ยอดจันทึก
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นายศิภกาญจน์ เสมอ
ครูอัตราจ้าง
นายพงษ์พัฒน์ ไชยศีรษะ
ครูอัตราจ้าง
นายจรัส อนุพันธ์
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวพรกมล สมพงษ์
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นายธนัท รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นายปิยะพงษ์ ธรรมพร
ครูอัตราจ้าง
นายอุดมกานต์ แพงอก
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนันทนี ขุขันธิน
ครูอัตราจ้าง
นายกู้เกียรติ ละอองดี
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาอมรรัตน์ มะนู
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุภาวดี พลคำ
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวสุจินต์ ใจมนต์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุกัญญา มันตะ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอัญวีณ์ มาสขาว
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org