โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายกิตติ ทองตันวรภัทร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พระอธิการสุริยนต์ สุสสนีโย
ผู้แทนองกรศาสนา
นายศักดิ์ชัย พงศ์เพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระภิกษุวีระพงษ์ โคษา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางหทัยรัตน์ อินทะพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสมจันทร์ บัวเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัตน์ น้อยพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาโนชญ์ มากนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัญญลักษณ์ เวชกามา
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้แทนศิษย์เก่า
นางสวิง เสมอ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
Click ดูประวัติ
นางเย็นจิต กุฏีรักษ์
ผู้แทนครู
นายสมเกียรติ จันทรสาขา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org