โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายเรวัตร อสิพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายทวีศิลป์ อสิพงษ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช
ครู
Click ดูประวัติ
นางวราภรณ์ โสมาสุข
ครู
Click ดูประวัติ
นางทัศนีย์ ประจำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล
ครู
Click ดูประวัติ
นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
ครู
Click ดูประวัติ
นายมงคล พันธ์แก่น
ครู
Click ดูประวัติ
นางอัญชลี รอบคอม
ครู
Click ดูประวัติ
นายสิริยน บุญเหมาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางจิราพร อสิพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมพงษ์ จันทร์เสน
ครู
นางสาวพิมสิณี พุทธชาติ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพันิภา จันทะโสม
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org