โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวงเดือน ทองบาง
ครู
Click ดูประวัติ
นางศิรินุช โพธิ์ศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมวุฒิ หอมจิต
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัชรี หอมจิต
ครู
Click ดูประวัติ
นางธัญณ์ญสิตา ธนโชติเดชากาญจน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ ยืนนาน
ครู
Click ดูประวัติ
นายไพทูล ชมเมือง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนุชนาถ หอมหุน
ครู
Click ดูประวัติ
นางปนันตญา ระหาร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณิภา อุตมะ
ครู
Click ดูประวัติ
นายรัชภูมิ แพงมา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐยาพร แพงมา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริวรรณ มะโน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลวัลย์ จันทมั่น
ครู
นายทศพร มนตรีวงษ์
ครู
นางสาวกมลชนก ปัดทุมมัง
ครู
นางสาวอนงค์ทิพย์ ขันทอง
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org