โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางเจนจบ ศรีเลิศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางเกศรา เสริมศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นายประเสริฐ รักพงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางศศิธร แก้วเล็ก
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปัณฑารีย์ เต้าทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนงลักษณ์ จิตรภักดี
ครู
Click ดูประวัติ
นางวิลาวัลย์ พั่วระยะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางจิรารัตน์ คำผง
ครู
Click ดูประวัติ
นายบุญเรือง เสนาะศัพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุภาวัลย์ บุญใส
ครู
Click ดูประวัติ
นางปทุมพร พลศักดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางวาสนา สุราวุธ
ครู
Click ดูประวัติ
นายไพสิทธิ์ พั่วระยะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางอัจฉราวรรณ บุญเหมาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางลออทิพย์ คำไสย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนารีรัตน์ ขันเงิน
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org