โรงเรียนขุขันธ์
เมนูหลัก
Link หน่วยงานภายใน

เว็บกลุ่มสาระ
งานระดับ
link banner
e-Learning

เผยแพร่ผลงาน
>> คุณครูสาวิณี สตารัตน์
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการพูดฯ)
>> ครูยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
(วิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมทักษะการอ่าน)

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯสังคมฯ
Click ดูประวัติ
นายสากล ประทุม
ครู
Click ดูประวัติ
นางจันทนา รัตนพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางวาสินีย์ ประทุม
ครู
Click ดูประวัติ
นายธนพล สาระไทย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุวรรณ ธนวาที
ครู
Click ดูประวัติ
นายจำรูญ ใจนวน
ครู
Click ดูประวัติ
นางทิพย์วรรณ บุญสม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรนันท์ นิ่งนาน
ครู
Click ดูประวัติ
นางวิภารัตน์ สาสังข์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมพร อาจภักดี
ครู
Click ดูประวัติ
นายฉลาด กลางมณี
ครู
นายธีรโชติ ชาติดำดี
ครู
Click ดูประวัติ
นางระพีพัฒน์ เหลี่ยมทอง
ครู
นางสาวศลิสา เวชกามา
ครู
นางพิไลพร จันทกรณ์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : คณะกรรมการสถานศึกษา
3 : สนับสนุนการเรียนการสอน
4 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
8 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
10 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
11 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 : พนักงานราชการ
13 : ลูกจ้างประจำ
14 : ครูอัตราจ้าง
15 : เจ้าหน้าที่

โรงเรียนขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
jackpot slot machines - slots-games.org