ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กชายปานระพี นิยม ขุขันธ์วิทยา ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7035/2561
2 เด็กหญิงภัทรดา พอใจ ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7232/2561
3 เด็กหญิงกิตติภากร อุปมัย ขุขันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7233/2561
4 เด็กหญิงพฤศจิก์นันท์ นันธิโค ขุขันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7234/2561
5 เด็กชายกิตติภณ พิมพร ขุขันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7235/2561
6 เด็กหญิงจิราพัชร สุภารัตน์ ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7236/2561
7 เด็กหญิงหทัยทิพย์ แก้วปลั่ง ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7237/2561
8 เด็กหญิงภัทรวดี โจมสติ ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7238/2561
9 เด็กหญิงชัญญาภรณ์ มากนวล ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7239/2561
10 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารพันธ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7240/2561
11 เด็กชายกิตติคุณ เพ็งแจ่ม ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7241/2561
12 เด็กชายจิรวัฒน์ แสงพงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7242/2561
13 เด็กชายภัทรนันท์ นันทสิงห์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7243/2561
14 เด็กหญิงวิลดา ชมเมือง ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7244/2561
15 เด็กหญิงอาทิติยา จันครา ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7245/2561
16 เด็กชายรัฐภูมิ ประทุม ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7246/2561
17 เด็กหญิงวนัชพร สีชาเนตร ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7247/2561
18 เด็กหญิงเอื้ออารีย์ สาลิวงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7248/2561
19 เด็กชายชลเชษฐ์ เชื้อบัณฑิต ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7249/2561
20 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไตรรัตน์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7250/2561
21 เด็กชายกิตติธัช คำโท ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7251/2561
22 เด็กชายชญานิน มนต์ทอง ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7252/2561
23 เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมพร ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7253/2561
24 เด็กหญิงพรไพลิน ทาดาวุธ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7254/2561
25 เด็กหญิงพรนภา พรมดี ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7255/2561