ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงอุมาภรณ์ วงษ์ขันธ์ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7023/2561
2 เด็กหญิงจิราพร ศิริชาติ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7040/2561
3 เด็กหญิงพรพิมล อุตะมะ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7062/2561
4 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์ขันธ์ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7102/2561
5 เด็กหญิงอัจฉราพร สว่างภพ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7103/2561
6 เด็กหญิงกันต์กมล สถานพงษ์ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7121/2561
7 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมทอง นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7224/2561