ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีฤบุญ บ้านจำปานวง ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6993/2561
2 เด็กหญิงอารยา คำชู บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6999/2561
3 เด็กหญิงธัญชนก ยางนอก บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7000/2561
4 เด็กชายสรศักดิ์ จุลนาค บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7022/2561
5 เด็กหญิงพรรทรธิตา จอดนอก บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7057/2561
6 เด็กชายวุฒิพงษ์ โนสูงเนิน บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7059/2561
7 เด็กหญิงศิริประภา โคตะระ บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7158/2561
8 เด็กหญิงธฤษวรรณ มณีโชติ บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7167/2561
9 เด็กหญิงอภิสรา คลังนิล บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7197/2561