ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงศศิวิมล โสมาบุตร บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6998/2561
2 เด็กหญิงวาสินี ศรีกะชา บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7011/2561
3 เด็กชายธนโชติ สุนยะราช บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7014/2561
4 เด็กชายสายน้ำ นันทะสิงห์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7017/2561
5 เด็กหญิงวิลัยจิตร เรืองโสม บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7042/2561
6 เด็กหญิงพนิตธิดา อุตพันธ์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7048/2561
7 เด็กชายศุภชัย ศรีกะชา บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7147/2561
8 เด็กชายภากร ศรีสิงห์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7148/2561
9 เด็กหญิงพิมพ์กา นันทะสิงห์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7168/2561