ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงวิรยา อินยาพงษ์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7027/2561
2 เด็กหญิงกนกนิภา บุญขาว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7036/2561
3 เด็กหญิงมาริสสา ศรีสิงห์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7037/2561
4 เด็กหญิงมนิดา พงอุดทา บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7063/2561
5 เด็กหญิงอลีนา อุ่นจิตต์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7067/2561
6 เด็กชายภาษิต แก้วคำ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7068/2561
7 เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีสิงห์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7074/2561
8 เด็กชายอนุสรณ์ ชาติวงษ์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7075/2561
9 เด็กหญิงวานิษา พิมพา บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7080/2561
10 เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีลาชัย บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7096/2561
11 เด็กหญิงกัญชลิณี นวนประโคน บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7105/2561
12 เด็กหญิงพิมพ์ระวี ทองแพรว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7110/2561
13 เด็กหญิงวารี ว่าไทย บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7111/2561
14 เด็กหญิงเสาวนีย์ บุญขาว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7122/2561
15 เด็กหญิงวานัดดา ผลแก้ว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7133/2561
16 เด็กหญิงสุกรรณ์ณิการ์ โคตะมะ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7134/2561
17 เด็กหญิงเนตรนภา บุญสม บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7146/2561
18 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงศิลป์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7157/2561
19 เด็กหญิงขวัญวิราพร บุตรตะเคียน บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7166/2561
20 เด็กชายอัมรินทร์ บุญขาว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7196/2561
21 เด็กหญิงฐิติวรรณ บุตรตะเคียน บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7203/2561
22 เด็กหญิงชลิดา พลแก้ว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7218/2561