ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์ ศรชัยวุฒิไกร บ้านเสลาสุขเกษม ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7021/2561
2 เด็กหญิงออมบุญ คำมี บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7039/2561
3 เด็กหญิงปณัฎฎา ใจมนต์ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7052/2561
4 เด็กชายภานุพงษ์ สุภาพ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7053/2561
5 เด็กชายอำนวย ราชธานี บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7061/2561
6 เด็กหญิงสุภารัตน์ สว่างภพ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7100/2561
7 เด็กหญิงอรจิรา จันวงค์ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7169/2561
8 เด็กหญิงณัฐธิดา บานเย็นงาม บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7188/2561
9 เด็กหญิงชุติมา ไชยพงษ์ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7189/2561
10 เด็กชายภีรพัด ขุมเงิน บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7205/2561
11 เด็กชายวีระชัย ชำนาณเลื่อย บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7212/2561
12 เด็กหญิงเพียงขวัญ สถานพงษ์ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7220/2561
13 เด็กหญิงอรสา ผิวดำ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7225/2561