ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงชนิดา พลายละหาร บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6996/2561
2 เด็กหญิงสาธิตา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7004/2561
3 เด็กหญิงปนัดดา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7009/2561
4 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ข้อแก้ว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7010/2561
5 เด็กชายพัฒนศักดิ์ สะโสม บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7012/2561
6 เด็กหญิงพิมลดา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7031/2561
7 เด็กหญิงณัฐธยาณ์ อ่อนคำ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7043/2561
8 เด็กชายเกล็น ไฮเดอะ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7051/2561
9 เด็กหญิงประติภา กาฬหว้า บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7058/2561
10 เด็กหญิงศุจินทรา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7064/2561
11 เด็กหญิงจิรัชยา แสวงสุข บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7082/2561
12 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย บุญขาว บ้านแขว ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7090/2561
13 เด็กหญิงจิรัชญา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7099/2561
14 เด็กหญิงอธิชา แดงดี บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7112/2561
15 เด็กหญิงสาวิกา พินโสภา บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7118/2561
16 เด็กชายศุภเดช บุญกู่ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7123/2561
17 เด็กหญิงกฤษติกา เพ็ญจันทร์ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7149/2561
18 เด็กชายธนภัค พรเพ็ชร บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7180/2561