ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงณัฐทชากานต์ สินธู อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6990/2561
2 เด็กชายวชิรวิชญ์ ประจญ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6992/2561
3 เด็กหญิงปุณยาพร ทองทิพย์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6995/2561
4 เด็กชายปิติกร บุตรวงษ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6997/2561
5 เด็กชายธนเดช รุ่งพัฒนาชัยกุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7003/2561
6 เด็กชายธณะชัย สดสา อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7005/2561
7 เด็กชายวิริทธิ์พล ใจหวัง อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7006/2561
8 เด็กหญิงณัชชา มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7007/2561
9 เด็กหญิงดิลกพัฒน์ ดิลกพัฒน์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7013/2561
10 เด็กชายกีรติกร ชาญสิทธิวุฒิ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7015/2561
11 เด็กหญิงพัชณฐา สินธู อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7016/2561
12 เด็กชายพิชชา มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7018/2561
13 เด็กหญิงกฤติยาพร รังไสย์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7020/2561
14 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ชาวงษ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7026/2561
15 เด็กหญิงวรพิชชา. มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7030/2561
16 เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7032/2561
17 เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7033/2561
18 เด็กหญิงภิญญดา แพงวิเศษ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7034/2561
19 เด็กหญิงชัญญานุช สุทธิพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7038/2561
20 เด็กหญิงภัสราภรณ์ มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7041/2561
21 เด็กหญิงอมราพร นนทะพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7044/2561
22 เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนคำ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7055/2561
23 เด็กหญิงเปรมธิชา เสดา อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7065/2561
24 เด็กหญิงครองขวัญ สุภาพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7069/2561
25 เด็กหญิงรดา บุญศิลป์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7070/2561