ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 นางสาวขวัญฤดี แสนแก้ว โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7806/2561
2 นางสาวธัญภสร สดีวงค์ โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7843/2561
3 นางสาวศรัณย์พร สีสัน โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7874/2561
4 นางสาวศุภดา กันทรประเสริฐ โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7893/2561
5 นายเจษฎากรณ์ โสดาจันทร์ โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7921/2561
6 นางสาวพรพิชา ผาธรรม โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7926/2561