ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงณัฐทชากานต์ สินธู อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6990/2561
2 เด็กหญิงสุวพิชชา จันทะสน บ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6991/2561
3 เด็กชายวชิรวิชญ์ ประจญ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6992/2561
4 เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีฤบุญ บ้านจำปานวง ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6993/2561
5 เด็กหญิงชนันธร ธรรมวัตร จะกงวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6994/2561
6 เด็กหญิงปุณยาพร ทองทิพย์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6995/2561
7 เด็กหญิงชนิดา พลายละหาร บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6996/2561
8 เด็กชายปิติกร บุตรวงษ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6997/2561
9 เด็กหญิงศศิวิมล โสมาบุตร บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6998/2561
10 เด็กหญิงอารยา คำชู บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 6999/2561
11 เด็กหญิงธัญชนก ยางนอก บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7000/2561
12 เด็กหญิงสิริยาภัทร์ สอนพูด มารีย์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7001/2561
13 เด็กชายณัฐนนท์ บุญหนัก บ้านสิริขุญหาญ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7002/2561
14 เด็กชายธนเดช รุ่งพัฒนาชัยกุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7003/2561
15 เด็กหญิงสาธิตา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7004/2561
16 เด็กชายธณะชัย สดสา อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7005/2561
17 เด็กชายวิริทธิ์พล ใจหวัง อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7006/2561
18 เด็กหญิงณัชชา มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7007/2561
19 เด็กหญิงลินรดา เสาะโชค บ้านอังกุล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7008/2561
20 เด็กหญิงปนัดดา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7009/2561
21 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ข้อแก้ว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7010/2561
22 เด็กหญิงวาสินี ศรีกะชา บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7011/2561
23 เด็กชายพัฒนศักดิ์ สะโสม บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7012/2561
24 เด็กหญิงดิลกพัฒน์ ดิลกพัฒน์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7013/2561
25 เด็กชายธนโชติ สุนยะราช บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7014/2561