ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
26 เด็กหญิงภาพิมล คำผง อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7079/2561
27 เด็กหญิงแพรวา แสนสอาด อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7081/2561
28 เด็กชายมงคลพัฒน์ บุญสม อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7085/2561
29 เด็กหญิงเบญญาภา​ ดาวเรือง อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7086/2561
30 เด็กชายกีรติชนน์ ประดับศรี อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7087/2561
31 เด็กหญิงบุญนิศา ฉัตรรัตนพงศ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7088/2561
32 เด็กชายภากร โสภา อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7091/2561
33 เด็กหญิงพิชญธิดา ศิรินัย อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7092/2561
34 เด็กหญิงพอฤทัย ปัญญาสุวรรณกุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7093/2561
35 เด็กหญิงกาญจนภัทร บุญสม อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7094/2561
36 เด็กชายปริญญา อินทะพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7097/2561
37 เด็กหญิงฐิติกานต์ สมานมิตร อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7098/2561
38 เด็กหญิงนันท์สินี จันทร์สว่าง อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7101/2561
39 เด็กหญิงเขมิสรา เพียการุณ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7106/2561
40 เด็กหญิงณยฎา ฉิมพินิจ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7107/2561
41 เด็กชายวงศกร วรญาณ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7114/2561
42 เด็กชายจิรายุ ศรีมาศ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7119/2561
43 เด็กชายกิตินันท์ อินทมาศ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7124/2561
44 เด็กหญิงสิริมล โคตมา อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7125/2561
45 เด็กหญิงปาริษา สุภาพ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7126/2561
46 เด็กหญิงชนธัญ ปัญญาวชิรากุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7130/2561
47 เด็กหญิงวาดรวี อสิพงษ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7131/2561
48 เด็กชายปรัชญานันท์ แก่นสุข อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7135/2561
49 เด็กหญิงนภัสสร คงราช อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7136/2561
50 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ จันดำ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7137/2561