ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
26 เด็กชายกีรติกร ชาญสิทธิวุฒิ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7015/2561
27 เด็กหญิงพัชณฐา สินธู อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7016/2561
28 เด็กชายสายน้ำ นันทะสิงห์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7017/2561
29 เด็กชายพิชชา มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7018/2561
30 เด็กชายธนัญชัย ปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7019/2561
31 เด็กหญิงกฤติยาพร รังไสย์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7020/2561
32 เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์ ศรชัยวุฒิไกร บ้านเสลาสุขเกษม ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7021/2561
33 เด็กชายสรศักดิ์ จุลนาค บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7022/2561
34 เด็กหญิงอุมาภรณ์ วงษ์ขันธ์ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7023/2561
35 เด็กชายไกรินทร์ บุญหนัก บ้านสิริขุญหาญ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7024/2561
36 เด็กชายอนิรุจ นนทชัย บ้านอังกุล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7025/2561
37 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ชาวงษ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7026/2561
38 เด็กหญิงวิรยา อินยาพงษ์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7027/2561
39 เด็กชายนัฏฐวัตร จันทะสนธ์ บ้านเคาะสนวนสามัคคี ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7028/2561
40 เด็กหญิงธาระดา ดาระหงษ์ บ้านละลม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7029/2561
41 เด็กหญิงวรพิชชา. มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7030/2561
42 เด็กหญิงพิมลดา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7031/2561
43 เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7032/2561
44 เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7033/2561
45 เด็กหญิงภิญญดา แพงวิเศษ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7034/2561
46 เด็กชายปานระพี นิยม ขุขันธ์วิทยา ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7035/2561
47 เด็กหญิงกนกนิภา บุญขาว บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7036/2561
48 เด็กหญิงมาริสสา ศรีสิงห์ บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7037/2561
49 เด็กหญิงชัญญานุช สุทธิพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7038/2561
50 เด็กหญิงออมบุญ คำมี บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7039/2561