ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
51 เด็กหญิงจิราพร ศิริชาติ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7040/2561
52 เด็กหญิงภัสราภรณ์ มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7041/2561
53 เด็กหญิงวิลัยจิตร เรืองโสม บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7042/2561
54 เด็กหญิงณัฐธยาณ์ อ่อนคำ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7043/2561
55 เด็กหญิงอมราพร นนทะพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7044/2561
56 เด็กหญิงสุชาดา แกมแก้ว บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7045/2561
57 เด็กชายกิตติพงษ์ ผายตากแดด บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7046/2561
58 เด็กชายธีระพล เสมศรี บ้านหนองพัง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7047/2561
59 เด็กหญิงพนิตธิดา อุตพันธ์ บ้านทุ่งศักดิ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7048/2561
60 เด็กชายปุณญาณัฐรัฐ สิงห์เทพ บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยา) ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7049/2561
61 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชัยชนะ บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7050/2561
62 เด็กชายเกล็น ไฮเดอะ บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7051/2561
63 เด็กหญิงปณัฎฎา ใจมนต์ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7052/2561
64 เด็กชายภานุพงษ์ สุภาพ บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7053/2561
65 เด็กหญิงพิลัยพร สิทธิศร นิคม 1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7054/2561
66 เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนคำ อนุบาลศรีประชานุกูล ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7055/2561
67 เด็กหญิงสุลิษา พรมลิ บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7056/2561
68 เด็กหญิงพรรทรธิตา จอดนอก บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7057/2561
69 เด็กหญิงประติภา กาฬหว้า บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7058/2561
70 เด็กชายวุฒิพงษ์ โนสูงเนิน บ้านจำปานวง ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7059/2561
71 เด็กชายรชต สุกวัน บ้านละลม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7060/2561
72 เด็กชายอำนวย ราชธานี บ้านเสลาสุขเกษม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7061/2561
73 เด็กหญิงพรพิมล อุตะมะ นิคม1 ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7062/2561
74 เด็กหญิงมนิดา พงอุดทา บ้านสมบูรณ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7063/2561
75 เด็กหญิงศุจินทรา บุญขาว บ้านแขว ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7064/2561