ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
901 นายประวิทย์ คำศรี ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7890/2561
902 นายภูริภัค พงษ์คละ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7891/2561
903 นายเกียรติศักดิ์ จูงาม ไพรบึงวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7892/2561
904 นางสาวศุภดา กันทรประเสริฐ โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7893/2561
905 นายนพรัตน์ บุญร่วม ไพรบึงวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7894/2561
906 นางสาวจารุวรรณ ทองเกิด ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7895/2561
907 นางสาวเบญจพร ตะเคียนเกลี้ยง ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7896/2561
908 นางสาวสุธาทิพย์ ขุขันธิน ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7897/2561
909 นางสาวพรธีรา ประโลม ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7898/2561
910 นายอนุชา มนทอง ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7899/2561
911 นายกฤษฎา พิมพะนิล ขุขันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7900/2561
912 นางสาวรัตนาภรณ์ อินแพง ขุขันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7901/2561
913 นางสาวกัญญลักษณ์ คำกลอน ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7902/2561
914 นางสาวภัทราวดี พวงแก้ว ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7903/2561
915 นายอมรวุฒิ ทองเทียนชัย ขุขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7904/2561
916 นางสาวพันพัสสา สถาน ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7905/2561
917 นางสาวธมกร ขอบบัวคลี่ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7906/2561
918 นางสาวญาณิศา แก่นลา ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7907/2561
919 นางสาวมินตรา ระวัง ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7908/2561
920 นางสาวอมิณตรา ประคอง ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7909/2561
921 นางสาวบัวชมพู ไชยพงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7910/2561
922 นางสาวจณิสตา ดาระหงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7911/2561
923 นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7912/2561
924 นางสาวพัชนิดา พิลาพงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7913/2561
925 นางสาวกุลธิดา พิมศร ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7914/2561