ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร เลขที่เกียรติบัตร
926 นางสาวประภาพรรณ วงษ์ขันธ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7915/2561
927 นางสาวอาทิตยา พุ่มเพ็ชร ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7916/2561
928 นางสาววันเพ็ญ ปรารถนา ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7917/2561
929 นางสาวอรสา สอนอาจ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7918/2561
930 นางสาวธิดา​ อุปมัย ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7919/2561
931 นางสาวธวัลหทัย สมพงษ์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7920/2561
932 นายเจษฎากรณ์ โสดาจันทร์ โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7921/2561
933 นางสาวจุฑาพร ใจวิเศษ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7922/2561
934 นางสาวชลดา บุญมี ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7923/2561
935 นางสาวฐานิกา นันทะสิงห์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7924/2561
936 นางสาวฐานิดา นันทะสิงห์ ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7925/2561
937 นางสาวพรพิชา ผาธรรม โนนกระสังวิทยาคม ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7926/2561
938 นางสาวกมลลักษณ์ บุญขาว ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7927/2561
939 นางสาวปวีณา สิทธิศร ขุขันธ์ ได้เข้าร่วม การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 7928/2561