ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร
1 นายประเสริฐ รักพงษ์ 7929/2561
2 นางเกศรา เสริมศรี 7930/2561
3 นางสาวศิญาภัสร์ วิเศษไชยโกสิน 7931/2561
4 นายไพสิทธิ์ พั่วระยะ 7932/2561
5 นางศศิธร แก้วเล็ก 7933/2561
6 นางวิลาวัลย์ พั่วระยะ 7934/2561
7 นางจิรารัตน์ คำผง 7935/2561
8 นายบุญเรือง เสนาะศัพย์ 7936/2561
9 นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์ 7937/2561
10 นางสุภาวัลย์ บุญใส 7938/2561
11 นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์ 7939/2561
12 นางจันจิรา เตารัตน์ 7940/2561
13 นางอัจฉราวรรณ บุญเหมาะ 7941/2561
14 นางผกาภรณ์ ยืนยงชาติ 7942/2561
15 นางณัฏฐากร ดวงมณี 7943/2561
16 นางสาวจารุณี ใจพร 7944/2561
17 นางสาวนงลักษณ์ จิตรภักดี 7945/2561
18 นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธนานันท์ 7946/2561
19 นางวาสน์ธยาน์ สุราวุธ 7947/2561
20 นางสาวลออทิพย์ คำไสย์ 7948/2561
21 นางนารีรัตน์ ขันเงิน 7949/2561
22 นางสาวเกษศิรินทร์ วรรณวงษ์ 7950/2561
23 นายปัญญา มาดี 7951/2561
24 นายวราวุฒิ ศรีโพธิ์ 7952/2561
25 นายกิตษฎา วันนา 7953/2561