ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานเปิดบ้านวิชาการ(Knowladge Fun Fair 2020) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ - นามสกุล รางวัล/เกียรติบัตร ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกฤษณา บุญตา 1169/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2 เด็กชายอดิศร แก้วรักษา 1170/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
3 เด็กหญิงจุฬารักษ์ วงษ์ขันธ์ 1171/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
4 เด็กหญิงพรนภา วงศางาม 1172/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5 เด็กหญิงภัทรวดี เทพดวงดี 1173/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
6 เด็กชายกิตติพัฒน์ รูปคุ้ม 1174/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
7 เด็กหญิงศศิวิภา วงศางาม 1175/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
8 เด็กหญิงลลิตา ฮาเลต 1176/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
9 เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยทุมมา 1177/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
10 เด็กหญิงดาวประกาย กองแก้ว 1178/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
11 เด็กหญิงดาวี เสนคำสอน 1179/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
12 เด็กชายธาดานันท์ เตียนสิงห์ 1180/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
13 เด็กหญิงวรัสรา เพ็ญสว่าง 1181/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
14 เด็กหญิงธนสรณ์ ครบสุวรรณ 1182/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
15 เด็กหญิงรุ่งนภา ศิริจันทร์ 1183/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
16 เด็กชายอนิรุจ นนทชัย 1184/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
17 เด็กหญิงวรัญญา อุทาพงษ์ 1185/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
18 เด็กหญิงพรประภา ศรีมงคล 1186/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
19 เด็กหญิงจุฑามณี จันทนนท์ 1187/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
20 เด็กหญิงณิชานันท์ สมบุญ 1188/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
21 เด็กหญิงชลดา นึกดี 1189/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
22 เด็กหญิงสุลิษา พรมลิ 1190/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
23 เด็กหญิงกุลสตรี ขุมเงิน 1191/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
24 เด็กหญิงปิยดา ใยอิ้ม 1192/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
25 เด็กหญิงสุชาดา แกมแก้ว 1193/2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร