บุคลากรครูกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ ชื่อ-สกุล ปริญญาตรี ปริญญาโท วันเริ่ม
รับราชการ
ตำแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่
ตำแหน่ง
การอบรม
พัฒนา

1

นางเย็นจิต  กุฎีรักษ์ คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

14 พ.ค. 2519

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

78905

คลิก

2

นางศิรินุช  โพธิ์ศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

10 ส.ค. 2542

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

78847

 

3

นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต คณิตศาสตร์ (ค.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา (กศ.ม.)

14 พ.ค. 2541

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

78932

คลิก

4 นางพัชรี  หอมจิต คณิตศาสตร์ (ค.บ.) การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) 25 ก.ย. 2550 ครู ครูชำนาญการพิเศษ

133888

คลิก

5 นายไพทูล  ชมเมือง คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

16 ก.ค. 2533 ครู ครูชำนาญการ

59630

 
6 นายรัชภูมิ  แพงมา คณิตศาสตร์ (ค.บ.) การวิจัยการศึกษา (กศ.ม.) 1 ก.พ. 2543 ครู ครูชำนาญการ

78891

 
7 นายวงเดือน ทองบาง คณิต-วิทย์ (กศ.บ.)

-

17 พ.ค. 2544 ครู ครูชำนาญการ

124460

 
8 นางธัญณ์ญสิตา
ธนโชติเดชากาญจน์
คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

-

25 ต.ค. 2545 ครู ครูชำนาญการ

78903

 
9 นางจิราภรณ์  ยืนนาน คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

26 ธ.ค. 2548 ครู ครูชำนาญการ

129242

 
10 นางปนันตญา ระหาร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

1 พ.ย. 2548 ครู ครูชำนาญการ

78856

 
11 น.ส.นุชนาถ หอมหุน คณิตศาสตร์ (วท.บ.) การวิจัยการศึกษา (กศ.ม.) 1 ส.ค. 2549 ครู ครูชำนาญการ

3784(ฉช)

 
12 น.ส.วรรณิภา อุตมะ คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

-

4 พ.ค. 2550 ครู

ครูชำนาญการ

134454

 
13 นายปิยะพงษ์  ป้องกัน คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

29 มิ.ย. 2552 ครู

-

81244

 
14 น.ส.ณัฐยาพร  คำแพง คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

-

18 พ.ค. 2552 ครู -

1504(ส)

 
15 น.ส.สิริวรรณ มะโน คณิตศาสตร์ (ค.บ.) การสอนคณิตศาสตร์ (ศษ.ม.) 1 ก.ค. 2552 ครู -

9735

คลิก

16 น.ส.ถนอมนวล ชูเชื้อ คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

-

24 พ.ค. 2554 ครู

-

78880

 
17 น.ส.สุนาวี  ศรีสิงห์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

- ครูอัตราจ้าง -

-

 
18 น.ส.ปิยะนุช  บุตรมาตย์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

- ครูอัตราจ้าง -

-

 
19 น.ส.สุจินต์  ใจมนต์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

- ครูอัตราจ้าง -

-

 
20 น.ส.อารีรัตน์  ศรีกะชา คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

-

- ครูอัตราจ้าง -

-