ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนขขุันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ online เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 7)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19)

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Read more