รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 4 เทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Full Text

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัด

Read more