กำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และ ประกาศนียบัตร

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้ 

ม.3          – นักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนต่อ ม.4 ที่ ร.ร.ขุขันธ์ ให้รับวันรายงานตัวเข้าเรียน ม.4 (รอวันที่ชัดเจน จากประกาศของ สพฐ.) 

ม.6         – นักเรียนชั้น ม.6 ให้รับได้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563

*หมายเหตุ  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จำเป็นต้องใช้ ปพ.1 ภายในเดือนเมษายน ขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี (ให้นำหลักฐานความจำเป็นที่ต้องใช้มาด้วย) ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการในเดือนเมษายน