การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Full Text