การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Full Text