พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ ชั้นปีที่ 3 และชุดจราจร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ ชั้นปีที่ 3 และชุดจราจร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

https://photos.google.com/share/AF1QipNRY8J8zYoF7LED6EZp2DeSJNurg7J31smGBwNcw58U8wyRuwDw-UOuWt8bfWq1_Q?key=dUV6MFI1NTZtc053ZE1xYmVNSk9RV3ZZMmVxczhn