โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ “วัยรุ่นยุคใหม่..ใส่ใจ..ใช้ชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

https://photos.app.goo.gl/j3n4E7c6Yqr8kutP6