ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19)