นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ

นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน