นางสาวดวงตะวัน พันธเสน

นางสาวดวงตะวัน พันธเสน

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน