นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี

นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ