ประกาศโรงเรียนขขุันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ online เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 7)