ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบให้นักเรียนไปโรงเรียนครบทุกชั้นเรียน (Onsite 100%)