โรงเรียนขุขันธ์ ขอขอบคุณคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขุขันธ์ ขอขอบคุณคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ม.ค. 2565 ณ โดมกีฬาสามัคคี ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ร่วมปรึกษาหารือ ชี้แนะแนวทางการจัดการศึกษา พัฒนานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น