โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนขุขันธ์ ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school ) ขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขุขันธ์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครบวงจรของตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยท่านผู้อำนวยการเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสังวร สุนันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา บุญจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เดินทางมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านรองฯ มิตร บุญใส ท่านรองฯ สิริมา เล้าวาลิต ท่านรองฯ ภัทรา ดวงสีดา ดร.อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร รก.รองฯกลุ่มบริหารนโยบายและแผน และทีมงานฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนตัวแทนแต่ละห้องที่เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทำให้โครงการดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

คลิดเพื่อดูภาพกิจกรรม