พิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

พิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โดย นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมกีฬาสามัคคี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย นักศึกษาวิชาทหารกองเกียรติยศ คณะครูบุคลากรชุดปกติขาว ตั้งขบวนอัญเชิญโล่เกียรติเข้ามายังแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เปิดกรวยดอกไม้ และรับโล่เกียรติยศ หลังจากนั้น เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โครงงานคุณธรรม Stop Teen Mom ด้วยศีลข้อสาม งดงามอย่างไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ รายชื่อครูที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงงาน นายเทวิน ชินบุตร ผู้บริหารที่ปรึกษาโครงงาน นายมิตร บุญใส ผู้บริหารที่ปรึกษาโครงงาน นายจำรูญ ใจนวน ครูที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน ประกอบด้วย นางสาวปิยกานต์ นันทสิงห์ นางสาวสุรีย์วรรณ ทองคงอ่วม นางสาวญาดา แก่นสันเทียะ เด็กชายนัธทวัฒน์ ใจนวน นายศักดิ์สิทธิ์ บุญใส นักเรียนสมาชิกชมรมจิตอาสาลูกขุขันธ์รวมใจทุกรุ่น และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกท่าน ซึ่งพิธีผ่านไปด้วยความปลาบปลื้มใจในรางวัลที่ได้รับ พิธีการกระชับเรียบร้อยสมศักดิ์ศรีโรงเรียนขุขันธ์ โดย นายวิเชียร จันทร์สุข พิธีกรดำเนินพิธีการ

คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม