ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ ห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจําปีการศึกษา 2565