ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา 2565