ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MEP ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3