การประชุมสัมมนามอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมสัมมนามอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โดยสหวิทยาเขตขุขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 256
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

https://photos.google.com/share/AF1QipP5ywTzjRmoznhvmQRNITQUk_AvbjZ8VFNrrQ1_Q84Pg0snylu7fMRXbp_jcFUsjA?key=SXRqdEFrOVR2aWF3akxiTHhobWRWYm40NmxvTDZn