นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี

การนำเสนอผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี