พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ และชุดจราจร โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ และชุดจราจร โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 18 กันยายน 2562