การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4

ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

https://photos.google.com/share/AF1QipOzwYnCnTil8A6QTLRYZlymleR3W_PvFW4qeZDfvJOjUjd9TpdoriSkvfyI-FfMPQ?key=aWwzcnkzMHZ5U21hMERDcE1wRGlHOWFEejdKSWtB